Kenta vs Yasuhiro Kido, 2012
watercolor on paper
Kenta vs Yasuhiro Kido, 2012
ink on paper
Kenta, 2012
ink on paper
5 minute sketch
Yasuhiro Kido, 2012
ink on paper
5 minute sketch
Yasuhiro Kido vs Shintaro Matsukura, 2012
ink on paper
5 minute sketch
Noman, 2012
ink on paper
5 minute sketch
Yoshihiro Sato vs Artur Kyshenko, 2012
conte crayon on paper
5 minute sketch
Hideaki Yamazaki, 2012
ink on paper
5 minute sketch
Back to Top